Shop Mobile More Submit  Join Login
ValleyNu by ianjam ValleyNu by ianjam
Mandelbulb3Dv17{
X.....S....O/...ET....2...kxwbZcHrtzz2g4ZBvJ8/.E4ov2pvYGjzHUc8e5L31..vcW1HFJeyzD
................................3jzDWRdIH02........Y./.......U.E........y.2.....
.....0.........U.kU//....AUq....A0....EC.....AUJ/h98esgD/.UBk4tD...m/dkpXm1.BnAH
z.EnAngD1A../2.........2.1.........E.......................u1....y1...sD...../..
.w1...sDDV42VmEnhufl11mpnnGiySoEiFbLx1dj2SWMixqKquPTfsHyXhbfyoBC.ijgDTej8s4hZU6e
cuXckrXkVxYVy4FhhKvwsefj...../23..............kD.2.....E.2kz0...................
.............ckpXm1...sD....z./SCA.gstk.EZb11.TSCA.Yutk.kgb11.xSCAUBk4tDD.....x/
.....Uf5Zz1.....gyD..IX9c..j.U2.V/...U4...U2....M0...Y0...UszzzzO/...6HB...UJt5A
..EqLyoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ52.0c..mN5S.6UkKZMxkayj/YqulQA8SzH...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.lckz
uUXA..EWD7yHGpzD............meZpwzPpzKV78sz7fQ2..MY.SUS/4.2.2H0Wkq1..1.9U4O1b.xj
/2V0yDrQn/..5T51vojoz.UdHkZgHDzj.YGG6KUpdz9..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJJBc6..wy5......kqPpFqQcZqNc/mOZZ56blqPrtWOkR4.
E....E.....1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/ENoE4.......................k/9.......
..........UaNaNaNaNwzcNaNaNaNavD........kz1.....................................
................................................................................
..........................kzzzzz.......NZBbFj7LPplKM.65.........................
......U/4MU/4................E0E...............................k................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................wz9.......EO.rAnAnAnA1zD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kL4lKOkVZKX/..........
.....................6............U.............................................
................................................................................
........................................................}
:iconpeinturealuile:
peinturealuile Featured By Owner Apr 7, 2012  Hobbyist General Artist
Nice!
Reply
:iconianjam:
ianjam Featured By Owner Apr 8, 2012
Thanks!
Reply
:iconpeinturealuile:
peinturealuile Featured By Owner Apr 8, 2012  Hobbyist General Artist
Welcome:D:
Reply
Add a Comment:
 
×
Download JPG 4800 × 3600Details

Submitted on
April 2, 2012
Image Size
7.5 MB
Resolution
4800×3600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
187
Favourites
10 (who?)
Comments
3
Downloads
11
×